รายงานศูนย์พิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าว หัวข้อรายงาน

เริ่มตั้งแต่ 1. (เมียนมา 15 ก.ย. 2560) 2.(กัมพูชา 12 ต.ค. 2560) 3.(ลาว 28 ส.ค. 2560) ถึงวันที่ 4 ก.พ. 2561

เป้าหมายพิสูจน์สัญชาติ
1,687,473 คน


เมียนมา
1,061,136 คน


ลาว
135,596 คน


กัมพูชา
490,741 คน


พิสูจน์สัญชาติแล้ว
988,798 คน


เมียนมา
784,091 คน


ลาว
47,475 คน


กัมพูชา
157,232 คน


คงเหลือยังไม่พิสูจน์สัญชาติ
698,675 คน


เมียนมา
277,045 คน


ลาว
88,121 คน


กัมพูชา
333,509 คน


รายงานศูนย์พิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป หัวข้อรายงาน

เป้าหมายพิสูจน์สัญชาติ
645,206 คน


เมียนมา
287,045 คน


ลาว
34,652 คน


กัมพูชา
323,509 คน


พิสูจน์สัญชาติแล้ว
266,430 คน


เมียนมา
112,428 คน


ลาว
13,744 คน


กัมพูชา
140,258 คน


คงเหลือยังไม่พิสูจน์สัญชาติ
378,776 คน


เมียนมา
174,617 คน


ลาว
20,908 คน


กัมพูชา
183,251 คน


รายงานศูนย์พิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป

ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ ยอดทั้งหมด พิสูจน์แล้วทั้งหมด คงเหลือ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์(พิสูจน์แล้ว) สถานะศูนย์
1 0100 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 132,363 51,416 80,947 38.84%
2 0200 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดระยอง 134,320 47,450 86,870 35.33%
3 0300 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดสงขลา 6,364 6,364 0 100.00%
4 0400 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติลาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร (IT Square) 34,652 13,744 20,908 39.66%
5 0500 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ 21,427 11,427 10,000 53.33%
6 0600 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงราย 2,873 1,914 959 66.62%
7 0700 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดตาก 17,691 6,386 11,305 36.10%
8 0800 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดนครสวรรค์ 10,183 3,452 6,731 33.90%
9 0900 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ (อิมพีเรียล) 109,722 26,642 83,080 24.28%
10 1000 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรสาคร1 15,424 9,568 5,856 62.03%
11 1100 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรสาคร2 65,161 28,264 36,897 43.38%
12 1200 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดระนอง 36,722 17,897 18,825 48.74%
13 1300 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดสงขลา 7,842 6,878 964 87.71%
14 1400 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดสมุทรปราการ (โมบาย) 10,000 9,462 538 94.62%
15 1500 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดสระบุรี (โมบาย) 5,000 3,175 1,825 63.50%
16 1600 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดปทุมธานี (โมบาย) 5,000 245 4,755 4.90%
17 1700 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดนครราชสีมา (โมบาย) 5,000 1,117 3,883 22.34%
18 1800 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดสงขลา (โมบาย) 5,000 570 4,430 11.40%
19 1900 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดปราจีนบุรี (โมบาย) 0 0 0 0.00%
20 2000 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดจันทบุรี (โมบาย) 0 0 0 0.00%
21 2100 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดปทุมธานี (เซียร์รังสิต) 20,000 19,997 3 99.99%
22 2200 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดเพชรบุรี (โมบาย) 462 462 0 100.00%
รวม 645,206 266,430 378,776 41.29%