รายงานศูนย์พิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าว หัวข้อรายงาน

เริ่มตั้งแต่ 1. (เมียนมา 15 ก.ย. 2560) 2.(กัมพูชา 12 ต.ค. 2560) 3.(ลาว 28 ส.ค. 2560) ถึงวันที่ 4 ก.พ. 2561

เป้าหมายพิสูจน์สัญชาติ
1,849,094 คน


เมียนมา
1,201,956 คน


ลาว
68,030 คน


กัมพูชา
579,108 คน


พิสูจน์สัญชาติแล้ว
1,098,574 คน


เมียนมา
883,520 คน


ลาว
34,133 คน


กัมพูชา
180,921 คน


คงเหลือยังไม่พิสูจน์สัญชาติ
750,520 คน


เมียนมา
318,436 คน


ลาว
33,897 คน


กัมพูชา
398,187 คน


รายงานศูนย์พิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป หัวข้อรายงาน

เป้าหมายพิสูจน์สัญชาติ
750,520 คน


เมียนมา
318,436 คน


ลาว
33,897 คน


กัมพูชา
398,187 คน


พิสูจน์สัญชาติแล้ว
44,689 คน


เมียนมา
26,130 คน


ลาว
748 คน


กัมพูชา
17,811 คน


คงเหลือยังไม่พิสูจน์สัญชาติ
705,831 คน


เมียนมา
292,306 คน


ลาว
33,149 คน


กัมพูชา
380,376 คน


รายงานศูนย์พิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป

ลำดับ รหัสศูนย์ ชื่อศูนย์ ยอดทั้งหมด พิสูจน์แล้วทั้งหมด คงเหลือ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์(พิสูจน์แล้ว)
1 0600 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงราย 3,330 420 2,910 12.61%
2 0500 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ 19,620 4,007 15,613 20.42%
3 0900 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ (อิมพีเรียล) 93,701 5,775 87,926 6.16%
4 0100 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 227,019 7,418 219,601 3.27%
5 0300 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดสงขลา 9,197 3,620 5,577 39.36%
6 0700 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดตาก 15,124 1,015 14,109 6.71%
7 0800 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดนครสวรรค์ 11,569 712 10,857 6.15%
8 1300 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดสงขลา 16,723 1,751 14,972 10.47%
9 1200 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดระนอง 51,222 4,989 46,233 9.74%
10 0400 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติลาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร (IT Square) 33,897 748 33,149 2.21%
11 1000 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรสาคร1 42,868 2,280 40,588 5.32%
12 0200 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชาจังหวัดระยอง 161,971 6,773 155,198 4.18%
13 1100 ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรสาคร2 64,279 5,181 59,098 8.06%
รวม 750,520 44,689 705,831 5.95%